Упатства

1. Упатство за прием и преглед на пациенти

2. Пријавување на отсуство

3. Пребарување на пациенти и Контролен преглед

Креирање упат за приоритетен преглед

Реализација на упат при приоритетен преглед