Мој Термин
Најди слободен термин
x
  Погледни ги сите слободни термини

  За Мој Термин

  Министерството за здравство во непосредна соработка со здравствените установи и

  институциите од сите сегменти на здравствената заштита, интензивно работи на процесот на

  информатизација на здравството.

  Пред сите е поставена висока цел – да се воспостават автоматизирани процеси на работа во

  ординациите од сите нивоа на здравствена заштита, здравствената администрација и аптеките.

  Цели:

  • Намалување на метежот и редиците на чекање во амбулантите во здравствените

  установи

  • Унифицирани и веродостојни бази на податоци

  • Брзо и едноставно евидентирање и запишување на податоци за пациентите

  • Градење на електронски здравствен картон (досие)

  • Квалитетна здравствена услуга, за сметка на намалена административна работата

  • Формирање на детален распоред за прием на пациенти кај сите доктори

  • Воведување на нови работни процеси преку воведување на електронски здравствен

  картон, електронски рецепт, електронски упат, електронско закажување на прегледи и

  други услуги

  • Намалување на бројот на двојни прегледи и интервенции

  • Брза комуникација и консултации помеѓу примарната, секундарната и терцијарната

  здравствена заштита,

  • Поквалитетна услуга и намалување на ризикот од погрешни стручни одлуки

  • Финансиска заштеда преку преоѓање на електронско работење со електронски

  документи кои ќе ги заменат досегашните хартиени упати и рецепти

  • Точни и навремени податоци за сите сегменти кои ги опфаќа здравствениот систем

  • Можност преку Интернет граѓаните да пристапат на сигурен начин до сопствените

  податоци и корисни информации.

  Во насока на исполнување на овие цели во тек е изградба и имплементација на повеќе

  софтверски решенија и системи:

  • Национален систем за електронско закажување на интервенции и прегледи – Мој

  Термин

  • Воведување на Електронски упат (Е-упат) со уникатен број на упат поврзан со Фондот

  за здравствено осигурување

  • Воведување на Електронски рецепт (Е-рецепт)

  • Електронски медицински дневник за евидентирање на медицински интервенции

  извршени над пациентот

  • Електронски здравствен картон (досие) за пациентите

  • Електронски индивидуални здравствени обрасци и извештаи (35)

  • Balance Score Card – систем

  • Систем за пресметка на плата – Плаќање по учинок

  • Регистар на лекови и виртуелен магацин

  • Регистар на здравствени установи

  • Електронска здравствена картичка (ЕЗК)

  Сите овие системи ќе функционираат интегрирано, во склоп на Националниот систем за

  електронски евиденции во здравството.

  Специјалист
  Апарат
  Установи
    x