Мој Термин
Најди слободен термин
x
  Погледни ги сите слободни термини

  Известување за Ден на дрвото (30.11.2016г)

  28 Ное 2016

  Министерството за здравство ја информира јавноста дека во среда (30 ноември) редовно ќе работат сите јавни здравствени установи во државата и ќе се реализираат сите закажани прегледи и интервенции.

  За таа цел, Министерството достави известување до установите во врска со спроведување на акцијата „Ден на дрвото“ на 30 ноември (среда). Сите јавни здравствени установи во текот на денот редовно ќе ги извршуваат закажаните прегледи и интервенции.

  Сите закажани прегледи во специјалистичко-консултативни амбуланти, кабинети за снимања и други дијагностички процедури, како и закажаните хируршки интервенции нема да бидат одложени, и за таа цел на установите им е наложено да ги преземат сите организациски мерки овие прегледи и интервенции да бидат непречено изведени.

  Управа за електронско здравство

  Министерство за здравство

  Нови дијагностички процедури во ЗД Радовиш

  11 Јул 2016

  Ве известуваме дека во ЈЗУ Здравствен дом Радовиш функционира современ ЕХО апарат со тродимензионални сонди. На апаратот се вршат прегледи кои можат да бидат закажани преку електронскиот систем Мој Термин со избор на следните опции:

  - Апарат ЕХОКАРДИОГРАФИЈА (категорија Ехокардиографија) и 

  - Апарат КОЛОР ДОПЛЕР НА АРТЕРИСКИ  И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ (категорија Доплер). 

  Сметаме дека оваа информација ќе придонесе за побрзо и поедноставно упатување на пациентите кон наведените дијагностички процедури.

  ЈЗУ ЗД Радовиш и 

  Министерство за здравство

  Известување за начинот на издавање на податоци од системот Мој Термин за статистички истражувања

  7 Јул 2016

  Врз основа на член 249-в став (4) и став (9) од Законот за здравствената заштита Министерството за здравство донесе подзаконски акти кои се однесуваат на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем (Мој Термин). На следниот линк http://zdravstvo.gov.mk/podzakonski-akti/ се наоѓаат следните правилници:

  • Правилник за начинот на пристап, дистрибуција, издавање, користење, чување и заштита на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем
  • Тарифник за утрдување на висината на надоместокот за користење и за увид на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем

  Во прилог на ова известување се наоѓа образец за поднесување на барање за издавање на податоци од системот кои би се користеле за статистички истражувања

  Барањето се поднесува до: Управа за електронско здравство, ул. 50та Дивизија, бр. 14а, 1000 Скопје (преку пошта или лично во просториите на Управата).

  Управа за електронско здравство

  Нови кабинети во УК за Психијатрија

  26 Фев 2016

  Почитувани,

  Ве известуваме дека од 01.03.2016 година, во рамките на редовниот сервис на Универзитетската клиника за психијатрија, користејќи го системот Мој термин, ќе отпочнат со работа следните кабинети:

  Кабинет за депресија (термини за закажување секој работен ден од 15:00 до 20:00 часот)

  Кабинет за пореметување на памтењето и деменција / Memory center (термини за закажување секоја среда од 15:00 до 20:00 часот)

  Кабинет за невроразвојни нарушувања во детска возраст (термините за закажување ќе бидат променливи)

  Кабинет  за психолошко  советување  и  психотерапија (термини за закажување секој работен ден од 15:00 до 20:00 часот)

  За подетален опис во работата на кабинетите може да се информирате преку дадениот документ.

  Коронарограф во ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје

  18 Дек 2015

  Ве известуваме дека во ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје во функција е ставен ангиограф - коронарограф. До сега се реализирани над 90 коронарографии и  25 стентирања.

  Ве известуваме дека пациентите со дијагностицирана коронарна болест на КСТ или врз основа на клиника и ЕКГ промени, може да бидат упатени од страна на специјалист интернист или субспецијалист кардиолог со приоритетен упат до кардиологија ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“, со образложение за приоритетност „ЗА КОРОНАРОГРАФИЈА“. 

  Пациентите ќе бидат закажани во најбрзо можно време. Во интерес на побрза реализација, може да нè контактирате на нашиот службен телефон 076 494 037. 

  Одделение за кардиологија

  ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје

  Известување за Ден на дрвото (2.12.2015г)

  30 Ное 2015

  Министерството за здравство ја информира јавноста дека во среда (2 декември) редовно ќе работат сите јавни здравствени установи во државата и ќе се реализираат сите закажани прегледи и интервенции.

  За таа цел, Министерството достави известување до ЈЗУ дека во врска со спроведување на акцијата „Ден на дрвото“ на 2 декември (среда) сите јавни здравствени установи во текот на денот редовно да ги извршуваат закажаните прегледи и интервенции.

  Сите закажани прегледи во специјалистичко-консултативни амбуланти, кабинети за снимања и други дијагностички процедури, како и закажаните хируршки интервенции нема да бидат одложени, и за таа цел на установите им е наложено да ги преземат сите организациски мерки овие прегледи и интервенции да бидат непречено изведени.

  Според податоците од Националниот систем за електронски евиденции во здравството МојТермин, утврдено е дека на тој ден се веќе закажани над 8.000 пациенти во редовен термин за преглед и над 500 хируршки интервенции.
  Во интерес на пациентите е прегледите и интервенциите да бидат извршени во денот кога се закажани, со цел навремено добивање на потребната здравствена услуга.

  Инаку, останатите служби во установите кои не се поврзани со закажани термини, ќе се приклучат на акцијата Ден на дрвото и овој ден дополнително ќе го одработат, согласно насоките од Министерството за труд и социјална политика.

   

  Комисии за издавање на конзилијарно мислење со наод

  24 Ное 2015

  Установи во кои се вршат конзилијарни прегледи за остварување на правото за додаток за мобилност, слепило и глувост

  УСТАНОВА

  КОМИСИЈА

  НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ

  ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

  мобилност

  На шалтер 

     или на сметка

  назив на примач ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интенизвно лекување и ургентен центар Скопје Водњанска бр. 17
  здравствена трезорска сметка (транскакциска сметка)

  10000-00000-66005
  подсметка на примач 660250014053183
  цел на дознака КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ ЗA (МОБИЛНОСТ И СЛ) за ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛИЦЕТО КОЕ БАРА КОНЗИЛИЈАРЕН ПРЕГЛЕД
  приходна шифра 723819
  програма 0

  ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје

  мобилност

  На шалтер

  ЈЗУ УК за Уво, нос и грло

  глувост

  На шалтер

  ЈЗУ УК за Очни болести

  слепило

  На шалтер

  Установи во кои се вршат конзилијарни прегледи за остварување на правото за додаток за туѓа помош и нега

  УСТАНОВА

  КОМИСИЈА

  НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ

  Градска општа болница 8-ми Септември

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

  туѓа помош и нега

  Назив на примач ЈЗУ Клиничка болница Тетово
  Трезорска сметка 100-0000000660-05
  Банка депонент Народна банка на РМ
  Сметка на сопствени приходи

  660-2801802531-27
  Приходна шифра и програма 725939-00

  ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ - Битола

  туѓа помош и нега

  На благајната до 15:30

  или на сметка : НБРМ
  100000000066005
  660020050253158
  725939  00
  Со назнака : За комисија за туѓа нега и помош

  ЈЗУ Клиничка болница Штип

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  ЈЗУ УК за Неврологија

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  ЈЗУ УК за Психијатрија

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  ЈЗУ УК за Ревматологија

  туѓа помош и нега

  На уплатница ПП50:Трезорска сметка 1000000066005 Сметка на ЈЗУУ Клиника за ревматологија – Скопје 660250011953133 Приходно конто 723819

  ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  или на сметка:

  Назив на примач ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интенизвно лекување и ургентен центар Скопје Водњанска бр. 17

  здравствена трезорска сметка (транскакциска сметка) 10000-00000-66005
  подсметка на примач 660250014053183
  цел на дознака КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ ЗA (МОБИЛНОСТ И СЛ) за ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ЛИЦЕТО КОЕ БАРА КОНЗИЛИЈАРЕН ПРЕГЛЕД
  приходна шифра 723819
  програма 0

  ЈЗУ УК за Хематологија

  туѓа помош и нега

  На шалтер

  ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје

  туѓа помош и нега

  На шалтер

   

   

   

  Запирање на СМС известување за закажан преглед

  17 Ное 2015

  Доколку на Вашиот телефонски број не сакате да добивате СМС известување за закажан преглед потребно е да испратите порака со содржина  STOP SMS  или SMS STOP на телефонскиот број 144 194.

  Ве предупредуваме дека во тој случај нема да добивате известувања за потсетување за закажаните прегледи или за евентуално презакажување на термините за преглед.

  Министерство за здравство

  Психолошка експлорација и психотераписки процедури

  13 Ное 2015

  На УК за психијатрија се извршуваат различни тестови за психолошка експлорација за повеќе дијагностички категории. Тестовите опфаќаат проценка на интелектуални способности, органско оштетување на психички функции, проценка на личност, проективни техники, и различни клинички скали за проценка. Истотака може да се обавуваат психолошки советувања и одредени  психотераписки методи. Во Мој Термин се креирани термини за психолозите специјалисти по медицинска психологија, кои ги вршат овие тестирања и психотераписки постапки и кај кои може да се изврши директно упатување  од страна на специјалисти од областа психијатрија, неврологија, невропсихијатрија, а по потреба и од други специјалности (интерна медицина и др.). Тестирањето е креирано како метода со назив МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА а упатувањето се врши кон ЈЗУ УК за психијатрија .

  УК за Психијатрија 

  Постапка за отворање корисничко име на лекари во Мој Термин

  30 Апр 2015

  За добивање на корисничко име во Мој Термин потребно е следново:

  Се праќа е-маил на адресата mojtermin@zdravstvo.gov.mk, со назнака(наслов) Барање за корисничко име.

  Во е-маилот треба да се наведат следните податоци:

  ·         Име и презиме на докторот

  ·         Факсимил

  ·         Мобилен телефон за контакт

  ·         Активна е-маил адреса за контакт

  ·         Име на Здравствена установа (ПЗУ/ЈЗУ) во која што работи

  По одобрување на барањето ќе добиете повратен одговор по е-маил со потребните информации.

  Министерство за здравство

  Откажување на упат за преглед

  20 Ное 2014

  Министерството за здравство апелира до пациентите, доколку треба да го откажат прегледот на кој се упатени, да искористат некој од начините за откажување на терминот, најмалку 24 часа пред прегледот, за истиот да биде искористен за преглед на друг пациент. Откажување на прегледот може да се направи на некој од следните начини:

  - Преку откажување на упатот од страна на лекарот кој го издал (матичен лекар или специјалист/субспецијалист). Пациентот треба да се обрати до лекарот и да го информира дека сака да го откаже упатот.

  - Преку испраќање на смс порака на телефонскиот број 144 194. Како содржина на пораката треба да се наведе бројот на електронскиот упат (пр. WR1432)

  - Преку јавување на телефонскиот број на техничката поддршка на Мој Термин (02) 15 444 (секој работен ден од 09.00 до 16.00 часот)

  - Преку испраќање на мејл на електронската адреса mojtermin@zdravstvo.gov.mk, при што треба да се наведе бројот на упат, име и презиме на пациентот, телефонски број за контакт

  - Преку јавната веб страна на Мој Термин: http://mojtermin.mk .

   

  Известување за начинот на упатување до Комисиите за издавање на конзилијарно мислење со наод

  11 Ное 2014

  Почитувани,

  Согласно измените и дополнувањето на Законот за социјалната заштита објавен во „Службен весник на РМ 116/2014“, како и подзаконските акти објавени во „Службен весник на РМ 150/2014“, Министерството за здравство формираше комисии во соодветни здравствени установи кои се задолжени за издавање на конзилијарното мислење со наод за остварување на право за помош и нега од друго лице, право на додаток за мобилност, слепило или глувост.

  Упатувањето на барателите на овие прегледи ќе биде преку системот Мој термин. Барателите на овие права треба од страна на матичните лекари да се упатуваат во соодветните Јавни здравствени установи. Преку системот Мој Термин може да се упатува до Комисиите за издавање на конзилијарно мислење со наод на следниот начин:

  • Се избира Упат за конзилијарен преглед (упатот е Специјалистички – субспецијалистички упат со специјалност конзилијарен преглед)
  • Се избира установата до која се упатува
  • Се избира типот на конзилијарен преглед на кој се упатува пациентот од следната листа:
   • Туѓа помош и нега,
   • Мобилност,
   • Слепило,
   • Глувост.

  За преглед од страна на соодветна комисија, креирани се термини во следниве установи :

  Назив на установа

  Назив на комисија

  ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

  Конзилијарно мислење - мобилност

  ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ Клиничка болница Штип

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ УК за Неврологија

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега 1

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега 2

  ЈЗУ УК за Психијатрија

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега-ортопедија/неврологија

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега –неврологија/психијатрија

  ЈЗУ Завод за Рехабилитација на слух,говор и глас-Битола

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ - Битола

  Конзилијарно мислење-туѓа помош и нега

  ЈЗУ УК за Очни болести

  Конзилијарно мислење-слепило

  ЈЗУ УК за Уво, нос и грло

  Конзилијарно мислење-глувост

   

  Пациентите на овие прегледи се упатуваат исклучиво на овој начин (електронски и со термин). При прегледот, комисијата креира конзилијарно мислење со наод кој го дава на подносителот на барањето.

  Подносителот на барање откако ќе добие конзилијарно мислење, истото го приложува со останатите потребни документи во Центарот за социјална работа.

  Висината на надоместокот за издавање на конзилијарното мислење со наод за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице изнесува 1200 денари.

  Висина на надоместокот за издавање на конзилијарно мислење за остварување на право на додаток за мобилност, слепило или глувост изнесува 1250 денари.

  За подетални информации околу начинот на уплата на надоместокот обратете се во установата која го издава конзилијарното мислење.

  За сите останати прашања околу начинот на упатување може да се обратите на mojtermin@zdravstvo.gov.mk или на бројот на техничка поддршка 15 444.

   

  Со почит,

  Министерство за здравство.

   

  Нови термини и термини за контрола

  6 Окт 2014

  Почитувани,
  Ве известуваме дека од 01.11.2014 година секоја сабота од 08.00 до 16.00 часот во Поликлиника Букурешт во сите специјалистички служби (интерна медицина, оториноларингологија, офталмологија, рентген дијагностика, дерматовенерологија, невропсихијатрија, физикална медицина и рехабилитација), дежурствата ке бидат креирани по Националниот систем за електронски евиденции во здравството - Мој Термин и тоа со следниот распоред.

  од 08.00 ч. до 11.00 ч. -12 прегледи
  11.00 - 11.30 пауза и
  11.30 ч. до 15.00 ч. - 14 прегледи 
  15.00 ч. - 16.00 ч. - контролни прегледи.

  Со почит,
  ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје

  Известување за нов начин на упатување на пациенти кон ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

  12 Септ 2014

  Почитувани,

  Би сакале да Ве известиме за промената на начинот на закажување на пациенти преку системот МојТермин.

  Од месец октомври 2014 година, закажувањето за специјалистички/субспецијалистички  прегледи ќе се извршува КОН АМБУЛАНТИ, односно доколку сакате да закажете преглед потребно е на пациентот да му издадете електронски упат преку системот Мој Термин, но наместо досегашната пракса да се закажуваат прегледи кај доктори специјалисти, од сега закажувањето прегледи ќе се изведува кон амбулантите на ЈЗУУГАК.

  Би сакале да Ве известиме и да Ве запознаеме со распоредот и работата на амбулантите на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје,  а со цел да нема забуни и погрешно закажување на пациентите во несоодветна амбуланта и кај несоодветен доктор преку системот Мој Термин.

  На Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје работат 9 амбуланти од кои што една од нив е дежурна, приемна амбуланта за итни случаи. Во таа амбуланта не се вршат закажувања. Останатите осум амбуланти се поделени на две општи акушерски,  две општи гинеколошки амбуланти и четири субспецијалистички амбуланти.


  ОПШТИ АМБУЛАНТИ

  ·        Акушерска бр.1 и 2 со ознака број 37 и 36

  ·        Гинеколошка бр.1 и 2 со ознака број 34 и 11

   

         СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ АМБУЛАНТИ

  ·        Уролошка со ознака број 33

  ·        Онколошка со ознака број 35

  ·        Перинаталошки скрининг и супервизија со ознака број 28

  ·        Ендокринологија, асистирана репродукција и неплодност  со ознака број 29
   

  СПЕЦИФИКАЦИЈА НА АКУШЕРСКИ АМБУЛАНТИ

  Акушерска амбуланта број 37 е амбуланта во која се вршат прегледи за трудници во првиот триместар од бременоста (11 – 13 недела или ПРИСКА 1), втор триместар од  бременоста (16 – 18 недела или ПРСКА 2), и трет триместар од 20 – 24 недела од бременоста. Во истата амбуланта се вршат и други испитувања за интервенции, како амниоцентези, индукции со медицинска индикација,  и прегледи за трудници за боледувања кој што траат до 21 ден.  Сите овие прегледи се извршуваат секој вторник од 08:30 до 11:30 и во тој временски интервал амбулантата работи само со тие пациенти кој што се дојдени тој ден на интервенција или преглед за боледување,  и тој период  во тој временски интервал не се закажуват прегледи.

  Акушерска амбуланта број 36 е амбуланта во која се вршат прегледи и редовни контроли за трудници од 28 недела од бременоста  па се до крајот на бременоста. Амбулантите 36 и 37 работат во две смени од 08:30 до 19:00 часот.

   

  СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ГИНЕКОЛОШКИ АМБУЛАНТИ

  Гинеколошка амбуланта број 11 и 34 се општи гинеколошки амбуланти во кои се
  врашат ехо прегледи, колпоскопија, брисеви, ХПВ типизација, прегледи за тумори, цисти, миоми, контроли после биопсија и киретажа,  и др.

  СПЕЦИФИКАЦИЈА НА СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АМБУЛАНТИ

  Субспецијалистичката амбуланта број 28 а амбуланта за Фетален скрининг и супервизија. Во оваа амбуланта се вршат прегледи за трудници од 20 – 24 гестациска недела, се извршуваат скрининзи и супервизии за малформации како ехо-кардиографија, малформации за бубрези, спинавифина, тумори на глава, цисти, плодова вода. Во истата амбуланта секоја  Среда од 13:00 до 14:00 часот се состанува комисија за боледување над  60 денови и тој период  во тој временски интервал не се закажуват прегледи.

  Субспецијалистичката амбуланта број 29  е амбуланта за Ендокринологија, асистирана репродукција и неплодност.  Во оваа амбуланта се вршат прегледи и консултации за понатамошно испитувања и третирања на пациентите кои имаат проблеми со неплодност.

  Субспецијалистичката амбуланта број 33 е амбуланта за Урогинекологија, односно уролошки проблеми како пролапси, проблеми со бешика, прстен песар, неконтролирано мокрење или инконтиненција, цистоцела, еритроцела, систула вагиналис, перинеопластика и др.

  Субспецијалистичката амбуланта број 35 е Онколошка амбуланта во која се врашат прегледи за карциноми и пост-оперативни прегледи. Амбулантата 35 работи во две смени од 08:30 до 19:00 часот.

   

  Акушерските амбуланти 36 и 37, како и Гинеколошката амбуланта 35 работат во две смени од 08:30 до 19:00 часот. Распоредот за вторите смени се изготвува најкасно до 10-ти во тековниот месец за следниот месец. Термините за прием во вторите смени ќе бидат одобрени најкасно до 10-ти во месецот. Во случај на отсуство на лекарот во амбулантите, соодветното одделение одговара за отсуството и наоѓа замена за истиот.

  Поради годишните одмори на лекарите во летниот период, во месеците Јули и Август амбулантите работат со изменет распоред. Во тој период втора смена работи само Акушерската амбуланта бр. 37
  Во Ургентната амбуланта не се закажуваат прегледи, работи само со итни случаи и отворена е нон-стоп 24 часа.

                                                                                                                                                       

  Со почит,
   

  Управа на ЈЗУУГАК – Скопје

  и

  Министерство за здравство

  Уреа издишен тест за Helicobacter pylori

  25 Авг 2014

  УК за Гастроентерохепатологија започна со примена на тестирањето Уреа издишен тест (УИТ) кое спаѓа во групата на неинвазивни тестови за докажување на инфекција со Helicobacter pylori. Во Мој Термин се креирани термини за упатување на овој тест, кон кои може да упатуваат специјалисти по интерна медицина како и субспецијалисти по гастроентерохепатологија. Тестирањето е креирано како апарат со назив УРЕА ИЗДИШЕН ТЕСТ ЗА HELICOBACTER PYLORI и е со категорија Хеликобактер. Во продолжение е дадено упатство и протокол за примена на ова тестирање.  

  УК за Гастроентерохепатологија и 

  Министерство за здравство

  Известување за упатување за испитување на тироидна жлезда на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина

  19 Мај 2014

  Почитувани,

  Институтот се соочува со проблеми во работењето заради неправилното упатување за прегледите за испитување на тироидна жлезда кои се вршат на Институтот. За да се создадат подобри услови за преглед на пациентите, неопходно е да се придржувате кон начинот на правилно упатување, а за кој повторно Ве известуваме:

  1. Доколку пациентот бил прегледан во изминатиот период од страна на доктор од Институтот и во извештајот кој му е издаден при тој преглед е наведен датумот на кој треба да се јави повторно на преглед, во тој случај на пациентот му се издава Упат со повисок приоритет (ова важи само за постари случаи, кога се уште не се користеше електронското упатување).
  2. Во случај кога пациентот не се појавил на закажаниот термин, задолжително треба да има нов закажан термин преку електронскиот систем Мој термин.
  3. Пациентите кои за првпат треба да направат испитувања, потребно е најпрвин да бидат упатени на секундарно ниво кон специјалист по интерна медицина, кој после извршениот преглед и соодветни испитувања ја утврдува потребата од евентуално приоритетно упатување на Институтот. Ова се однесува и на оние пациенти кои подолг период не биле на контролен преглед во Институтот, односно не правеле редовни контролни прегледи.

  Воедно Ве известуваме дека започнувајќи од 01.09.2014 год.  завршува важењето на точка 1, односно сите прегледи кои се вршат на Институтот задолжително треба да бидат закажани во системот Мој Термин. Најголем дел од упатувањето веќе го вршат самите доктори од Институтот со закажување на контролен преглед.

   

  Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина и

  Министерство за здравство

  Во ЈЗУ УК за Нефрологија отворена е амбуланта за подготовка на пациенти за трансплантација на бубрег (за подготовка на листа)

  16 Апр 2014

   

  Почитувани,

  Ве известуваме дека во ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје е отворена амбуланта за подготовка на листа на пациенти за трансплантација на бубрег. Целта е да бидеме лесно достапни за сите пациенти кои ќе се упатат за подготовка за трансплантација на бубрег, да бидат што е можно побрзо прифатени, подготвени и поставени на листата за чекање за трансплантација на бубрег. Посебен акцент се става на лекарите кои работат во Центрите за дијализа во РМ.

  Амбулантата започнува со работа од 17.04.2014 година (четврток).

  Постапката на закажување пациенти преку Мој Термин е следна:

  1. Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-Субспецијалистички упат.
      Лекарот специјалист избира тип на упат: Интерспецијалистички Упат.

  2. Се избира специјалност: Нефрологија.

  3. Се избира клиника: ЈЗУ УК за нефрологија.

  4. Во полето лекар/апарат се избира: Амбуланта за подготовка на пациенти за трансплантација на бубрег (за подготовка на листа).

  Се избира посакуваниот термин и се закажува прегледот на пациентот.

   

  Со почит.

  ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.

  Постапка за упатување на скенирање со радиоизотопи на Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина

  14 Апр 2014

  Ве известуваме дека од 15.04.2014 година, упатувањето за скенирање со радиоизотопи на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет во Скопје ќе се врши на следниот начин:

  1. Упатувањето на пациенти за скенирање го прават само лекари од секундарно и терциарно ниво (специјалисти/субспецијалисти).
  2. Еден упат се користи само за ЕДЕН вид на скенирање. Доколку се потребни повеќе видови на скенирања за еден ист пациент, лекарот е должен да издаде повеќе упати за истиот пациент.

  Постапка на креирање на упат за скенирање:

  1. Се избира тип на упат : Упат кон Нуклеарна медицина.
  2. Се избира Клиника: Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина.
  3. Се избира Оддел: Нуклеарна медицина-скенирање.
  4. Се внесува телефон за контакт на пациентот (мобилен или фиксен).
  5. Се избира Видот на скенот: од опаѓачко мени.
  6. Во полето Вид на скен (опис) може да се внесе текст за дообјаснување на бараниот преглед. Ова поле не е задолжително.
  7. За терминот на скенирање пациентот ќе биде контактиран на телефонскиот број наведен во упатот. Ве молиме да внесете точен и валиден телефонски број на пациентот.

  Доколку имате било какви дополнителни прашања, Ве молиме јавете се во Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина на телефонскиот број 070-396-633, секој ден од  10 до 12 часот.

  Со почит,

  Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина
  и
  Министерство за здравство

  Известување за начинот на упатување кон ХПВ-Типизација, STD-панел, Кариотип во УК за гинекологија и акушерство

  1 Апр 2014

  Ве известуваме за закажувањето за следните анализи на Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје

  1.      ХПВ-Типизација, STD-Панел која пациентите може да ги добијат во Лабораторијата за ХПВ-типизација.

  2.      КАРИОТИП која пациентите може да ја добијат во Цитогенетската лабораторија.

  Доколку треба да се направат анализите  КАРИОТИП,  ХПВ-Типизација, STD-Панел, на пациентот треба преку системот Мој ТЕРМИН да му издадете специјалистичи/интер-специјалистички упат до Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство-Скопје. При закажувањето, во полето за специјалност избирате -  МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА.

  Времето за прием за испитувањата ХПВ-Типизација, STD-Панел, е секој ден од  08:30 – 14:00 часот.

  Времето за прием за испитувањата КАРИОТИП, е во деновите Понеделник  и Петок од  08:30 – 12:00 часот.

  Доколку имате било какви дополнителни прашања, Ве молиме јавете се на телефонскиот број (02) 3228-440 во Клиниката за гинекологија и акушерство.

   

  Со почит,


  ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје
  и
  Министерство за здравство

  Известување за упатување на пациенти кон ОРЛ амбуланта во Институт за медицина на трудот

  28 Мар 2014

  Ве известуваме дека од 02.04.2014 година, почнува со работа ОРЛ амбуланта во Институт за медицина на труд на РМ - Скопје, каде што ќе ординираат професори и специјалисти од ЈЗУ УК за уво нос и грло. Закажувањето се изведува преку системот за електронско закажување “Мој Термин“.  

  Постапката на закажување на пациенти е следна:

  1.       Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-субспецијалистички упат.

  2.       Се избира специјалноста: Оториноларингологија.

  3.       Се избира установата: ЈЗУ Институт за медицина на труд.

  4.       Се избира одделението: ОРЛ амбуланта.

  5.       Се избира  посакуваниот термин и се креира електронски упат за пациентот.

   

  ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ ДО ПОСТАПКАТА НА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ КОН НАШАТА УСТАНОВА. За сите дополнителни прашања Ве молиме да ни се обратите и на телефонскиот број (02) 3110-491.

  Со почит,

  ЈЗУ Институт за медицина на труд на РМ
  и
  Министерство за здравство

  Известување за прегледи на пациенти со дијагноза на Хемофилија на Институт за трансфузиона медицина

  20 Мар 2014

  Ве известуваме дека од 01.04.2014 начинот на упатување на пациенти со дијагноза на Хемофилија ќе се одвива на следниот начин:


  1. Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-Субспецијалистички упат.
  Лекарот специјалист избира тип на упат: Интерспецијалистички Упат.

  2. Се избира специјалност: Трансфузиона Медицина.

  3. Се избира клиника: Институт за Трансфузиона Медицина.

  4. Во полето лекар/апарат се избира: Центар за Хемофилија.

  Се избира посакуваниот термин и се закажува прегледот на пациентот.
  Исто така ве известуваме и дека нашата докторка д-р Сузана Стојкоска работи во нашата служба во ЈЗУ УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје.
  Затоа Ве молиме кога ќе издадете упат на пациент закажан кај неа објаснете му да се упати во таа болница.

  За дополнителни информации, Ве молиме јавете се на телефонскиот број 02-3226-923.


  Со почит,

  Институт за трансфузиона медицина 
  и 
  Министерство за здравство

  Известување за Компјутерски томограф во ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

  12 Мар 2014

  Во ЈЗУ„Клиничка болница – Тетово“ започна со работа Компјутерски томограф (КТ) на кој се вршат следните снимања: КТ на глава, синуси, C и L-S р`бет, торакс и абдомен.

  Дефинирани се термини (од 17.03.2014г., понеделник) во системот Мој Термин преку кој специјалистите можат да вршат упатување на овие снимања.

   

  ЈЗУ КБ Тетово и

  Министерство за здравство

  Известување до докторите кои упатуваат пациенти до ЈЗУ УК за Кардиологија

  5 Мар 2014

  Сите пациенти кои се упатуваат на Преглед или Дијагностички процедури (во системот на Министерство за Здравство "Мој термин" се прикажани како апарати) мора да имаат Електронски упат (Специјалистички–субспецијалистички – ако е упатен од секундарно ниво или Интерспецијалистички - ако е упатен од терциерно ниво) со задолжителен Број на упат (Генериран од Мој термин).

  Закажувањата за испитување на некои од апаратите се врши на тој начин што прво се избира  специјалност/категорија, потоа се избира апаратот.

  Специјалност: Ехокардиографија
  Апарати:
  1. Ехокардиографија 1 140-1/1  
  2. 
  Ехокардиографија 2 140-1/2  
  3. 
  Ехокардиографија 3 140-2/1 (Втора смена)

  Специјалност: Холтер
  Апарати:
  1. Холтер за ритам на срце
  2. Холтер за притисок
   

  Специјалност: Пејсмејкер
  Апарати:
  1. Техничка контрола на пејсмејкер

  Специјалност: Коронарен стрес тест
  Апарати:
  1. Коронарен стрес тест (КСТ)
  2. 
  Коронарен стрес тест (КСТ) (втора смена)

  Специјалност: Доплер
  Апарати:
  1. Доплер на каротиди
  2. 
  Доплер на каротиди (втора смена)
  3. 
  Доплер на екстремитети
  4. 
  Доплер на екстремитети (втора смена)


  Со почит,

  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА
  и
  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

   

   

  Известување за упатување кон апарати во ЈЗУ УК за Хируршки Болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје

  24 Фев 2014

  Ве известуваме дека од 20.02.2014 година начинот на упатување на пациенти кон апаратите ЕХОТОМОГРАФИЈА (БИОПСИЈА НА МЕКОТКИВНИ ТУМОРИ) И  КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА (БИОПСИЈА НА МЕКОТКИВНИ ТУМОРИ)  се одвива на следниот начин:

  1.      ЕХОТОМОГРАФИЈА (БИОПСИЈА НА МЕКОТКИВНИ ТУМОРИ)

  ·         Матичниот лекар избира тип на упат: Упат за Радиодијагностика 1

  ·         Лекарот специјалист избира тип на упат: Упат за Радиодијагностика 2

  ·         Се избира специјалноста: ЕХО

  ·         Се избира установата: ЈЗУ УК за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје

  ·         Се избира посакуваниот термин и се закажува прегледот на пациентот

   

  НАПОМЕНА: Биопсија за мекоткивни тумори (РДУ1) матичниот лекар може да го издаде ИСКЛУЧИВО по препорака на специјалист радиолог, ортопед, трауматолог, хематолог, гинеколог и радиотерапевт-онколог.

   

  Подготовка за пациентот пред прегледот (ВАЖНО):

  - Најмалку 3-5 дена пред интервенцијата пациентот да се јави во нашата Клиника на Р.Е.Ренген заради

    консултација со специјалист радиолог, со себе носејќи ги сите резултати од предходните испитувања

  - На ден на интервенција пациентот да биде гладен

  - На денот на интервенцијата да не прима антикоагулантна терапија, со предходна консултација на

    трансфузиолог

  - Да го извести лекарот ако е алергичен на лекови, храна и слично.

   

  2.      КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА (БИОПСИЈА НА МЕКОТКИВНИ ТУМОРИ)

  ·         Лекарот специјалист избира тип на упат: Упат за Радиодијагностика 2

  ·         Се избира специјалноста: Компјутерска Томографија

  ·         Се избира установата: ЈЗУ УК за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје

  ·         Се избира посакуваниот термин и се закажува прегледот на пациентот

   

  Подготовка за пациентот пред прегледот (ВАЖНО):

  - Најмалку 3-5 дена пред интервенцијата пациентот да се јави во нашата Клиника на Р.Е.Ренген заради

    консултација со специјалист радиолог, со себе носејќи ги сите резултати од предходните испитувања

  - На ден на интервенција пациентот да биде гладен

  - На денот на интервенцијата да не прима антикоагулантна терапија, со предходна консултација на

    трансфузиолог

  - Да го извести лекарот ако е алергичен на лекови, храна и слично.

   

  ЈЗУ УК за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје

  и

  Министерство за Здравство

  Известување за начинот на упатување на пациенти кон Институтот за медицинска физиологија и антропологија

  19 Фев 2014

  Ве известуваме дека од 20.02.2014-та година начинот на упатување на пациенти кон докторите специјалисти од Институтот за медицинска физиологија и антропологија се изведува преку системот за електронско закажување “Мој Термин“.

  Постапката на закажување е следна :

  За спортски прегледи:

  1. Матичниот лекар избира тип на упат : Специјалистички-субспецијалистички
  2. Се избира специјалност : Спортска медицина
  3. Се избира установа : Институт за медицинска физиологија и антропологија
  4. Се избира одделение кон кое треба да се упати пациентот:

  -        Одделение за спортска медицина  ( специјалност - спортска медицина) - Прегледи на спортисти со проширен пакет 

  -        Одделение за антропометрија и ЕКГ (специјалност - спортска медицина) - Скратен спортски преглед за деца до 8 години

  5.  Се избира термин и се креира електронски упат за пациентот

  За прегледот ЕМГ за гравиден утерус:

  1. Матичниот гинеколог или специјалист избира тип на упат : Специјалистички-субспецијалистички
  2. Се избира специјалност : Неврологија
  3. Се избира установа : Институт за медицинска физиологија и антропологија
  4. Се избира: ЕМГ за гравиден утерус
  5. Се избира термин и се креира електронски упат за пациентот.

  За сите дополнителни прашања може да се обратите на телефонските броеви (02) 3111-774 и 3113-627 во периодот од 08:00 до 12 часот.

  За прегледите кои се претходно закажани во Институтот  потребно е да се издаде упат со повисок приоритет, кој не смее да биде постар од 7 дена.

   

  Институт за медицинска физиологија и антропологија

  и

  Министерство за здравство

  Упатување за интервенцијата „Кор биопсија на дојка“ на УК за радиологија

  6 Фев 2014

  Ве известуваме дека упатувањето за интервенцијата „Кор биопсија на дојка“ на УК за радиологија - Скопје, се врши со издавање на Упат за радиодијагностика (РДУ1 или РДУ2) кон апаратот Ехотомографија (Биопсија на дојка) во категорија ЕХО.

  Упат за кор биопсија на дојка може да издаде матичен лекар исклучиво по препорака на специјалист радиолог, торакален хирург и радиотерапевт – онколог. Лекари кои ќе ја вршат интервенцијата се д-р Светлана Темелковска и д-р Маја Јакимовска Димитровска.

   

  Подготовка на пациентот пред прегледот (ВАЖНО):

  - Пациентот со себе да ги носи претходните резултати (ехо, мамографија не постари од 2 недели).

  - На денот на прегледот да не прима антикоагулантна терапија со претходна консултација со трансфузиолог.

  - Да го извести лекарот ако е алергичен на некој лек.

   

  УК за Радиологија – Скопје

  и

  Министерство за здравство

  Нови лекари-специјалисти во Воено Медицински Центар Скопје

  21 Јан 2014

   

  Ве известуваме дека во Воено Медицински Центар Скопје, Министерство за Одбрана, започнаа со работа нови лекари – специјалисти:

  1.      Др.Елизабета Петрушевска-Михајловска-Психијатар

  2.      Др.Сузана Минева -Невролог

  Ве информираме дека за нив се креирани термини за преглед во Мој Термин и кон нив може да се креираат упати.

  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕДИ НА СПОРТСКА МЕДИЦИНА

  20 Јан 2014

  Ве известуваме дека од 01.01.2014 година, начинот на упатување на пациенти кон докторите специјалисти по спортска медицина во установата “Работна единица Завод за превентивни здравствени прегледи на спортисти“ која е во состав на ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ се изведува преку системот за електронско закажување “Мој Термин“.  

  Постапката на закажување на пациенти е следна:

  1.       Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-субспецијалистички упат.

  2.       Се избира специјалноста: Спортска медицина.

  3.       Се избира установата: ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ.

  4.       Се избира одделението Спортска медицина, каде се појавуваат слободните термини за закажување на пациентите.

  5.       Се избира  термин и се креира електронски упат за пациентот.

  ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ ДО ПОСТАПКАТА НА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ КОН НАШАТА УСТАНОВА. За сите прашања може да ни се обратите и на телефонскиот број (02) 3225 - 402

  Со почит,

  Работна единица Завод за превентивни здравствени прегледи на спортисти – ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ

  и

  Министерство за здравство

  Интернистички прегледи во ЈЗУ ГОБ 8ми Септември

  25 Дек 2013

  Ве известуваме дека во ЈЗУ ГОБ 8ми Септември, за прегледите од страна на специјалистите по интерна медицина кои ги вршат во Општата интерна амбуланта, креирани се термини во Мој Термин. Прегледите ќе се вршат во две смени и започнуваат од првиот работен ден во 2014та година, 2-ри јануари.

  Закажувањата на прегледи се врши на тој начин што се избира специјалност интерна медицина и Општа интерна амбуланта.

   

  Нови лекари - специјалисти во ЗД СКОПЈЕ

  10 Дек 2013

  Ве известуваме дека во ЈЗУ ЗД Скопје започнаа со работа нови лекари - специјалисти. Ве информираме за нивниот распоред во Поликлиники и нивната специјалност, со цел да ги пронајдете полесно при креирање на упати преку Мој термин:

  1.      Др.Јелена Стојмановиќ-Психијатар, Поликлиника Ченто

  2.      Др.Љубинка Дамјановиќ-Психијатар, Поликлиника Букурешт

  3.      Др.Родна Козоловска-Невролог, Поликлиника Ѓорче Петров

  4.      Др.Јулијана Крстева-Дерматовенеролог, Поликлиника Чаир

  5.      Др.Коста Карагоцев-Физијатар, Поликлиника Чаир

  6.      Др.Вера Преншовска-Николовска-Интернист, Поликлиника Бит Пазар

  7.     Др.Билјана Трифуновска –Оториноларинголог, Поликлиника Бит Пазар

   

  Со почит,

  Министерство за здравство и

  ЗД на Скопје - Скопје

  ИЗВЕСТУВАЊЕ до матичните лекари од Скопје за прегледи на ортопеди

  10 Дек 2013

  Ве известуваме дека од 12.11.2013 година, во Одделението за ортопедски болести во Поликлиника БУКУРЕШТ, во втора смена ќе работат  специјалисти ортопеди од ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ (ОРТОПЕДИЈА).

  Прегледите ќе се закажуваат преку МОЈ ТЕРМИН во ЈЗУ “ЗД Скопје - Поликлиника Букурешт” Скопје, во Амбуланта ортопедија, специјалност ортопедија. Во времето за прием ќе биде дадена информација кој специјалист ортопед ќе ги извршува прегледите одреден ден. Прегледите ќе се вршат секој работен ден од 14:30 до 19:30 часот.

  Приемот на пациенти е воглавно наменет за возрасна патологија.

  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ –   

  С К О П Ј Е

  Упатување за интервенцијата Амниоцентеза, за анализата Спермограм и ОГТ-тест за трудници на УK за гинекологија и акушерство - Скопје

  10 Дек 2013

  Почитувани,

  Ви се обраќамe со појаснување околу закажувањето за следните анализи на Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје:

  1. За интервенцијата  Амниоцентеза

       Доколку имате пациентка која треба да изврши Амниоцентеза, потребно е преку системот МојТермин на пациентката да издадете специјалистички упат со термин до Амбулантата за амниоцентеза. По извршениот преглед лекарот специјалист издава      Болнички упат за интервенцијата. Интервенцијата се извршува истиот ден, пациентот истиот ден ја напушта клиниката.

             Времето за прием за интервенцијата Амниоцентеза е секој Вторник од 08:30 – 11:00 во Амбулантата за амниоцентеза.

   

  2. Спермограм  (ЦГА 3), која  пациентите можат да ја добијат во Андролошката лабораторија  

       Доколку треба да се направи анализата спермограм, на пациентот треба преку системот Мој Термин,  да му издадете Специјалистички субспецијалистички упат до специјалност/ апарат Спермограм во Универзитетската Клиника за гинекологија и            акушерство –Скопје

       Упатувањето на пациенти за спермограм  во Андролошката лабораторија при ЈЗУ У Клиника за гинекологија и акушерство може да биде од страна на:

         -  Избраниот лекар (од дејноста општа медицина) на мажотврз основа на препорака на избраниот гинеколог на жената

          -  Лекар (уролог) од секундарно и терциарно  ниво  (специјалисти/субспецијалисти)

  Заради правилно упатување и навремено извршување на оваа анализа потребно е да го информирате пациентот за следното:

              - Пациентот претходно треба да има направено HIV- тест  не постар од 6 месеци и истиот треба да  го  носи на закажаниот термин.

             - На денот на анализата пациентот треба да има апстиненција од сексуални односи  најмалку 2-4 дена.

   

  3. ОГТ- тест  (скриен шекер кај трудници) која  пациентите можат да ја добијат во Биохемиската лабораторија

  За ОГТ- тест (скриен шеќер кај трудници) треба да издадете Лабораториски упат 1. Потоа пациентите треба да закажат термин  за испитување во Биохемиската лабораторија,  на тел. 02/3228 440 секој работен ден од   08:30 – 19:00  часот. Пред да дојде во Биохемиската лабораторија на испитување, предходниот ден од 19:00 часот пациентката не треба да конзумира храна и пијалоци, освен вода обична или минерална. Исто така Ве известуваме дека оваа услуга пациентите може да ја добијат и во други здравствени установи. 

  За сите дополнителни прашања може да се обратите на телефонските броеви 
  02/ 3147458  и 02/3228440 во периодот од  08:00 до 12 часот.

   

  Со почит,

  ЈЗУ Универзитетска клиника за 

  гинекологија и акушерство - Скопје

  Специјалист
  Апарат
  Установи
    x